Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2018

Cập nhật ngày: 05/08/2020

 1. Thanh tra về đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Anh Vũ

 
2. Xây dựng Đề án mở chương trình đào tạo bậc thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công của Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm: TS. Phan Hải Hồ
 
3. Phát huy vai trò của người dân trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường hợp huyện Củ Chi)
Chủ nhiệm: ThS. Ngô Văn Huấn
 
4. Đánh giá hiệu quả hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Chương trình 1956 của Thủ tướng Chính phủ tại Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Kim Oanh
 
5. 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (Ban Chấp hành Trung ương Khóa X) của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm: ThS. Tạ Châu Phú
 
6. Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tại thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Kim Liên
 
7. Chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng tại Đảng bộ Quận 12 hiện nay
Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Hà Vân
 
8. Công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lan Đan
 
9. Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản của Học viện Cán bộ Thành phố
Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Nguyễn Thùy Trang