Danh sách hội thảo và tọa đàm khoa học năm 2022

Cập nhật ngày: 24/05/2022

1. Cơ chế, chính sách phát triển thành phố Thủ Đức

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 07/01/2022

2. Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 17/01/2022

3. Tiềm năng, định hướng phát triển và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn huyện Củ Chi

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

Thời gian tổ chức: 19/02/2022

4. Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 04/4/2022

5. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 18/04/2022

6. Công tác tuyển dụng công chức của Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Nội vụ

Thời gian tổ chức: 16/6/2022

7. Tọa đàm “Cụ thể hóa Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tại vì lợi ích chung tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 24/6/2022

8. Chiến lược phát triển Quận 7 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Quận ủy Quận 7

Thời gian tổ chức: 28/6/2022

9. Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết số 54/2017/QH14

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam

Thời gian tổ chức: 30/7/2022

10. Chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố thời gian qua và định hướng trong thời gian tới

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 10/10/2022

11. Tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

Đơn vị tổ chức: Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 27/10/2022

12. Giải pháp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Quận ủy Phú Nhuận

Thời gian tổ chức: 08/11/2022

Bản in