Danh sách hội thảo và tọa đàm khoa học năm 2022

Cập nhật ngày: 24/05/2022

1. Cơ chế, chính sách phát triển thành phố Thủ Đức

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 07/01/2022

2. Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 17/01/2022

3. Tiềm năng, định hướng phát triển và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn huyện Củ Chi

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

Thời gian tổ chức: 19/02/2022

4. Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 04/4/2022

5. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 18/04/2022

Bản in