Đào Xuân Thủy

Cập nhật ngày: 01/11/2021

ThS. Đào Xuân Thủy

GIẢNG VIÊN

Email: d.xthuy@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Những biến đổi trong đời sống của nông dân Quận 9 dưới tác động của quá trình CNH, HĐH, (2011), Cấp cơ sở, Thành viên
2. Công tác người Hoa ở Quận 6 hiện nay – Thực trạng và giải pháp, (2013), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm
3. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc giảng dạy môn Triết học và CNXHKH tại Học viện Cán bộ Tp. Hồ Chí Minh, (2014), Cấp cơ sở, Thành viên
4. Đề án: “Khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Long An”, (2016), Cấp Tỉnh, Thành viên
5. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Qua thực tiễn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 – Tp.HCM), (2016), Cấp cơ sở, Thành viên
6. Đề án mở ngành cử nhân Chính trị học tại Học viện Cán bộ Tp. HCM, (2017), Cấp Bộ, Chủ nhiệm
7. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cấp phường Quận 1 – Tp. HCM, (2018), Cấp cơ sở, Thành viên

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Trường chính trị tỉnh trong việc góp phần giáo dục tư tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn ngừa “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, (2018), Hội thảo khoa học của Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang và Học viện Cán bộ, tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang.
2. Một số kinh nghiệm trong giảng dạy lý luận chính trị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng tại Trường chính trị hiện nay, (5/2019), Hội thảo khoa học của Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang và Học viện Cán bộ, tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang.

Bản in