Đỗ Thanh Giang

Cập nhật ngày: 01/11/2021

ThS. Đỗ Thanh Giang

GIẢNG VIÊN

Email: d.tgiang@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP. HCM hiện nay, (2016), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm

- Các bài viết cho tạp chí
1. Để các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp phát huy hiệu quả, (2017), Tạp chí Xây Dựng Đảng số 11/2017 ISSN 1859 – 1019
2. Giải pháp an toàn thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, (2020), Tạp chí Phát triển Nhân lực ISSN: 1859-2732
3. Những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến nay, (09/2020), Sách “Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam”, Nxb Tổng hợp Tp.HCM, tháng 09/2020 ISBN 978-604-58-8559-8

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Kinh nghiệm phát triển Hợp tác xã nông nghiệp ở một số nước trên thế giới – Bài học rút ra cho Việt Nam, (12/2018), Hội thảo khoa học cấp Thành phố: “Xây dựng mối liên kết giữa người dân sản xuất, Hợp tác xã, các Hội, Hiệp hội và Doanh nghiệp” do Sở Nông nghiệp tổ chức.
2. Vai trò người giảng viên trường chính trị trong việc đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ hiện nay, (08/2020), Hội thảo cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” do trường chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức.
3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, (10/2020), Hội thảo khoa học cấp Thành phố do Bảo tàng TP.HCM phối hợp Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức.
4. Một số vần đề đặt ra trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trong giai đoạn hiện nay, (11/2020), Hội thảo khoa học “Các nhân tố tác động đến kết quả học tập của học viên các lớp trung cấp chính trị - hành chính do trường chính trị tỉnh Bình Dương đào tạo giai đoạn 2015 - 2020” do trường chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức.

Bản in