Hội nghị quán triệt, nghiên cứu và học tập tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cập nhật ngày: 14/09/2022
Chiều ngày 12/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, nghiên cứu và học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai hội nghị.

   Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến đến 68 điểm cầu. Tại điểm cầu Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, toàn thể đảng viên và giảng viên Học viện tham dự hội nghị.

   Tại hội nghị, đại biểu được nghe GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng triển khai những nội dung cốt lõi trong các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong đó, tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân ta hơn 92 năm qua, nhất là qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… bằng những ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với các tầng lớp nhân dân.

   Hội nghị thống nhất khẳng định, tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

   Việc học tập, quán triệt nội dung tác phẩm là hết sức quan trọng và cần thiết. Người học cần liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, xác định rõ chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai, quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư

Hội nghị kết nối trực tuyến đến các điểm cầu

PGS. TS. Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố tham dự hội nghị tại điểm cầu Học viện Cán bộ

Hội nghị tại điểm cầu Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Tin, ảnh: Thanh Tiên

.

Bản in
Các bài viết khác