Lê Đức Chín

Cập nhật ngày: 04/11/2021


ThS. Lê Đức Chín
Email: l.dchin@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh , (2017), Tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương
2. Góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn đời sống, (2018), Tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương
3. Quá trình vận động, thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam từ 1929 - 1930, (2020), Hội thảo cấp quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam – sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử” do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

Bản in