Phan Trần Mai Phương

Cập nhật ngày: 28/02/2022

ThS. Phan Trần Mai Phương

GIẢNG VIÊN

Email: p.tmphuong@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Bài viết đăng trên tạp chí
   Giải pháp tăng cường bảo vệ không gian mạng theo quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước (Đồng tác giả), (2020), Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02(67) 2020, ISSN: 1859-2732

- Các sách, tài liệu học tập
   Tài liệu học tập học phần Luật Hành chính chương trình cử nhân Luật (Thành viên), (2020), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành tích đã đạt được
- Danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm học 2019 – 2020 của Đoàn Thanh niên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

Bản in