Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (60) 2019

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (60) 2019

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 01 (60) 2019 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG 

 

TS. Nguyễn Thành Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam: 89 năm lịch sử với những thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp Cách mạng Việt Nam

TS. Nguyễn Tùng Lâm, ThS. Nguyễn Thị Khanh - Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh - Những đặc trưng cơ bản

ThS. Vũ Trung Kiên - Bàn về những thuận lợi và khó khăn khi bí thư cấp ủy không phải người địa phương

 

VẤN ĐỀ KHỞI NGHIỆP 

 

ThS. Lê Kim Liên - Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI 

 

ThS. Trần Hoàng Trúc Linh - Nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn: thực trạng và kiến nghị

Phạm Ngọc Hòa - Xây dựng đô thị thông minh ở Thành phố Hồ Chí Minh: kết quả và những vấn đề đặt ra

ThS. Nguyễn Anh Vũ - Một số điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018

GVCC. TS. Trần Minh Tâm - Khai thác tiềm năng nguồn nhân lực ngành du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập

Bản in