Tạp chí Phát triển Nhân lực số 03 (62) 2019

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 03 (62) 2019

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 03 (62) 2019 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG 

 

ThS. Nguyễn Bích Ngọc - Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Chính sách và kết quả xây dựng đội ngũ trí thức trong 10 năm qua - một tiền đề quan trọng cho việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh

TS. Nguyễn Vân Thắng - Đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để nâng cao hiệu quả xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống trường chính trị cấp tỉnh hiện nay

TS. Lê Thị Linh Trang, ThS. Phan Trần Điền, ThS. Phạm Trí Cường - Xây dựng và phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trở thành "Học viện thông minh"

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 

TS. Phạm Thị Thúy Nguyệt - Điểm đến du lịch thông minh: trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Thị Lan Đan - Cơ sở pháp lý về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nguyễn Ngọc Điền - Hoàn thiện quy định về dấu hiệu chủ thể của tội nhận hối lộ trong Luật Hình sự đáp ứng nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

ThS. Trịnh Thị Hiền - Bảo trợ xã hội ở Việt Nam và một số bài học kinh nghiệm trên thế giới

ThS. Đặng Thị Duy Tư - Luật Đặc xá và ý nghĩa của đặc xá

Bản in