Thạch Kim Hiếu

Cập nhật ngày: 04/11/2021


TS. Thạch Kim Hiếu

PHÓ TRƯỞNG KHOA
Email: t.khieu@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

1. Những thành tựu và kinh nghiệm bước đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở huyện Nhà Bè giai đoạn 1997-2007, (2012), Tạp chí Phát triển nhân lực, Số 2 (28) ISSN 1859-2732.
2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, (2019), Tạp chí Khoa học Chính trị, số 1, ISSN 1859-0187
3. Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới phương thức lãnh đạo (1996 – 2001), (2019), Tạp chí Lịch sử Đảng, số 1, ISSN 3936 – 8477
4. Hiệu quả từ các chương trình đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Tạp chí Phát triển Nhân lực, số 2, ISSN 1859-2732.
5. Hồ Chí Minh với việc tiếp thu các giá trị trong tư tưởng của Khổng Tử, (2021), Tạp chí Phát triển Nhân lực, số 1, ISSN 1859-2732.
6. Gia Định - TPHCM - 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (viết chung), (2009), Nxb Tổng hợp Tp. HCM
7. Môn học về Thành phố Hồ Chí Minh (biên soạn), (2020), Nxb Tổng hợp Tp. HCM, ISBN 978-604-312-339-5
8. Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (viết chung), (2020), NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-58-8559-8
9. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “100 năm con đường cứu nước Hồ Chí Minh (1920 – 2020)” (viết chung), (2020), NXB Công an Nhân dân, ISBN: 978-604-72-4848-3.
10. Bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giảng viên trẻ tại Trường Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh (chủ nhiệm), (2011), Đề tài khoa học cấp cơ sở
11. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ chính quyền cấp xã tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (chủ nhiệm), (2016), Đề tài khoa học cấp cơ sở
12. Hồ Chí Minh với vấn đề thực hiện quyền con người trong cách mạng giải phóng dân tộc, (2020), Hội thảo Khoa học “Giá trị thời đại của Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay, Học viện Chính trị Khu vực II
13. Giá trị tư tưởng và phong cách ngoại giao của Hồ Chí Minh qua những lá thư gửi chính quyền và nhân dân Pháp trong giai đoạn 1945 – 1947, (2020), Hội thảo Khoa học cấp tỉnh “An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
14. Vai trò người giảng viên trường chính trị trong việc đấu tranh chống sự tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ hiện nay, (2020), Hội thảo Khoa học cấp tỉnh Kiên Giang “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”
15. Một số vấn đề đặt ra trong việc ngăn chặn và chống lại sự xuyên tạc về Hồ Chí Minh hiện nay , (2020), Hội thảo phối hợp giữa Học viện Cán bộ với Bảo tàng Hồ Chí Minh "Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh"
16. Giá trị tư tưởng và phong cách ngoại giao của Hồ Chí Minh qua những lá thư gửi chính quyền và nhân dân Pháp trong giai đoạn 1945 – 1947, (2020), Hội thảo Khoa học cấp tỉnh “An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Bản in