Trần Tuấn Duy

Cập nhật ngày: 28/02/2022

TS. GVC. Trần Tuấn Duy

PHÓ TRƯỞNG KHOA, TRƯỞNG BỘ MÔN LUẬT

Email: t.tduy@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí

1. Đào tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã tại Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển Nhân lực Số 5(9)-2008, ISSN: 1859 2732
2. Giảng viên trẻ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước yêu cầu phát triển bền vững, Tạp chí Phát triển Nhân lực Số 1(44)-2015, ISSN: 1859 2732
3. Nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà nước – Cơ sở lý luận và pháp lý quan trọng trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nội chính Số 38, tháng 10-2016, ISSN 0866-7934
4. Nghiên cứu về quản lí nhà nước đối với đội ngũ giảng viên trường chính trị cấp tỉnh, Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt tháng 3/2017, ISSN:2354-0753
5. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo, quản lí trẻ tuổi, Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt tháng 7/2017, ISSN:2354-0753
6. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lí trẻ tuổi sau đào tạo nguồn, Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt tháng 7/2017, ISSN:2354-0753
7. Một số vấn đề về quản lí nhà nước đối với đội ngũ giảng viên trường chính trị cấp tỉnh, Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt kỳ 3 tháng 8/2017, ISSN:2354-0753
8. Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư, Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt kỳ 3 tháng 8/2017, ISSN:2354-0753
9. Một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên các trường chính trị trong điều kiện mới, Tạp chí Nghiên cứu Châu âu, số 3 (210), 2018, ISSN: 0868-3581
10. Bàn về công tác quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên các trường chính trị ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Châu âu, số 9 (216), 2018, ISSN: 0868-3581
11. Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên trường chính trị, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số tháng 10 (319) năm 2018, ISSN: 9866-7535
12. Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xử lý cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ ba trở lên, Tạp chí Phát triển Nhân lực số 05(64) 2019, ISSN: 1859-2732
13. Giải pháp tăng cường bảo vệ không gian mạng theo quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02 (67) 2020, ISSN: 1859-2732
14. Những quy định mới đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, Tạp chí Phát triển Nhân lực số 03 (68)/2020, ISSN: 1859-2732

- Bài viết cho hội thảo khoa học
1. Giải quyết vấn đề xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, (2016), Hội thảo khoa học Quốc tế: “Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN – kinh nghiệm của Việt Nam và Lào” tổ chức tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, (2018), Hội thảo của Trường Chính trị tỉnh Bình Phước và Học viện Cán bộ, tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
3. Nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ giảng viên các trường chính trị đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Bộ Nội vụ, (2019), Hội thảo khoa học tổ chức tại Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng.
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ giảng viên trường chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị, (2020), Hội thảo: Vai trò của Học viện Cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Đào tạo nguồn – Hoạt động quan trọng của công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ trong giai đoạn hiện nay, (2020), Hội thảo chuyên đề về công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
6. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương, (2021), Hội thảo cấp Học viện: Hoạt động tiếp công dân - Từ lý luận đến thực tiễn.

- Các sách, tài liệu học tập
1. Tài liệu học tập học phần Luật Hành chính chương trình cử nhân Luật (Chủ biên), (2020), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
2. Quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên trường chính trị cấp tỉnh từ thực tiễn vùng Đông Nam bộ (Chủ biên), (2021), Sách chuyên khảo NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định xuất bản số 24/QĐ-THTPHCM-2021 ngày 20/01/2021.

Thành tích đã đạt được: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

Bản in